Reisvoorwaarden


Algemene reisvoorwaarden (Wereldreizen)

Bijzondere reisvoorwaarden (Wereldreizen)

Algemene reisvoorwaarden (Europareizen)

Bijzondere reisvoorwaarden (Europareizen)

Coronamaatregelen

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreis-overeenkomsten (Wereldreizen)

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 6 oktober 2023 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

ARTIKEL 2: INFORMATIE VAN DE ORGANISATOR EN DOORVERKOPER VOOR DE SLUITING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST

2.1 / De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

 • 1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
  • a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
  • b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
  • c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
  • d) de verstrekte maaltijden;
  • e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
  • f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
  • g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
  • h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
 • 2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
 • 3° de betalingsmodaliteiten;
 • 4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
 • 5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
 • 6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
 • 7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2 / De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3 / De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

ARTIKEL 3: INFORMATIE DOOR DE REIZIGER

3.1 / De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 / Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4: DE PAKKETREISOVEREENKOMST

4.1 / Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2 / De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

 • 1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
 • 2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
 • 3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
 • 4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
 • 5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
 • 6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
 • 7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
 • 8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
 • 9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3 / Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

 • 1° de nodige ontvangstbewijzen
 • 2° de vouchers en vervoerbewijzen
 • 3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

ARTIKEL 5: DE PRIJS

5.1 / Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

 • 1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
 • 2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
 • 3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn. Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2 / Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3 / Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4 / In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

ARTIKEL 6: BETALING VAN DE REISSOM

6.1 / Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 / Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3 / Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

ARTIKEL 7: OVERDRAAGBAARHEID VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST

7.1 / De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

 • 1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
 • 2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2 / Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

ARTIKEL 8: ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

ARTIKEL 9: WIJZIGING DOOR DE ORGANISATOR VOOR DE AFREIS

9.1 / De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

 • 1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
 • 2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
 • 3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2 / Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt
ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

 • 1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
 • 2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
 • 3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
 • 4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
 • 5° n voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3 / Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4 / Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

ARTIKEL 10: OPZEGGING DOOR DE ORGANISATOR VOOR AFREIS

10.1 / De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

 • 1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
  • a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
  • b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
  • c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
 • 2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2 / In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

ARTIKEL 11: OPZEGGING DOOR DE REIZIGER

11.1 / De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2 / De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3 / De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

ARTIKEL 12: NON–CONFORMITEIT TIJDENS DE REIS

12.1 / De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2 / Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

 • 1° onmogelijk is, of
 • 2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3 / Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4 / Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5 / Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6 / Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7 / De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8 / De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9 / De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR EN DE PROFESSIONEEL

14.1 / De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2 / Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

ARTIKEL 15: PRIJSVERMINDERING EN SCHADEVERGOEDING

15.1 / De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2 / De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3 / De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

 • 1° de reiziger;
 • 2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet
  kon worden voorzien of voorkomen, of
 • 3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

ARTIKEL 16: VERPLICHTING TOT BIJSTAND

16.1 / De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

 • 1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
 • 2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2 / Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

ARTIKEL 17: KLACHTENREGELING

17.1 / Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2 / Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3 / Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

ARTIKEL 18: VERZOENINGSPROCEDURE

18.1 / Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2 / Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3 / Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een ‘overeenkomst tot verzoening’ bezorgen.

18.4 / Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5 / Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

ARTIKEL 19: ARBITRAGE OF RECHTBANK

19.1 / Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2 / De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3 / De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4 / Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5 / Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12u); fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere voorwaarden HOBO Reizen (Wereldreizen)

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

1.1 / Deze bijzondere reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 6 oktober 2023 op pakketreisovereenkomsten worden geboekt bij Hobo reizen en zijn ter aanvulling van de algemene voorwaarden.

1.2 / Een boeking kan enkel gebeuren door een handelingsbekwame, meerderjarige persoon. Door de aard van de rondreizen kunnen wij geen boekingen aanvaarden van minderjarige personen. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de rondreizen als niet-begeleide minderjarige(n). De boeking zal pas rechtsgeldig tot stand gekomen zijn indien aan al deze voorwaarden is voldaan. Elke bevestiging van boeking door Hobo reizen gebeurt onder opschortende voorwaarde van het ontvangen van de toestemming vanwege de aanbieder van de accommodatie en vluchten.

ARTIKEL 2: DE PRIJS

2.1 / De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is, behoudens kennelijke materiële vergissing, vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen behalve deze die ingevolge lokale reglementeringen enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.

2.2 / De prijs en toeslagen zijn aangeduid per persoon.

2.3 / De prijzen bevatten:

 • a. de intercontinentale lijnvlucht in economy klasse (groepsklasse) heen en terug van de reizigers en hun bagage (20kg tenzij anders vermeld) en de bagagehandeling.
 • b. de binnenlandse en internationale brandstof- en luchthaventaksen zoals gekend op 6 oktober 2023, tenzij anders vermeld.
 • c. het vervoer ter plaatse per vliegtuig, trein, boot of privébus zoals beschreven in het programma.
 • d. het verblijf in een hotelkamer of (ger)tent.
 • e. alle ingangsgelden, diensten, taksen zoals beschreven in het programma.
 • f. de diensten van de reisbegeleider.
 • g. alle fooien voor chauffeurs, lokale gidsen tijdens de ganse rondreis.
 • h. de bijdrage voor de verzekering financieel onvermogen en professionele aansprakelijkheid.
 • i. BTW volgens de correcte aanslagvoeten
2.4 / Niet inbegrepen zijn:
 • a. kosten voor reispaspoort, visum, inentingen, annulerings- en reisbijstandsverzekering en andere formaliteiten.
 • b. alle persoonlijke uitgaven zoals dranken, fooien en souvenirs.
 • c. de niet vermelde maaltijden
 • d. het vervoer heen en terug tussen de woonplaats en de luchthaven.
 • e. de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.

ARTIKEL 3: SAMENSTELLING VAN DE PRIJS

3.1 / De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing bepaald in artikel 5 van de Algemene reisvoorwaarden en in artikel 3 van de Bijzondere reisvoorwaarden.

3.2 / Verblijf en andere diensten in het buitenland
De prijzen van het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden berekend volgens de tarieven en wisselkoersen zoals geldig op 6 oktober 2023. Het kan voorkomen dat een land na de afsluitingsdatum van de prijsberekening van deze brochure/website een extra taks (bijvoorbeeld BTW op hotelovernachtingen) of heffing (vergoeding om het land binnen te komen) invoert. Verhogingen van de heffingen en/of taksen na deze datum worden netto bij de reissom gevoegd.

3.3 / Vervoer per vliegtuig
De prijs voor het vervoer per vliegtuig naar de bestemming en de andere vluchten in het pakket zijn berekend volgens de tarieven zoals geldig op 6 oktober 2023, met inbegrip van de op dat ogenblik gekende luchthaventaksen en brandstoftoeslagen. De door de luchtvaartmaatschappijen na deze datum meegedeelde verhogingen van brandstoftoeslagen en/of luchthaventaksen worden netto bij de reissom gevoegd.

3.4 / Zo de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder vergoeding verbreken. In dat geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.

ARTIKEL 4: BETALING VAN DE REISSOM

4.1 / Voorschot
Het voorschot bedoelt in artikel 6 van de Algemene voorwaarden is afhankelijk van het tijdstip en de aard van de boeking. In geval van boeking tot 45 dagen voor de afreis: 30% van de reissom bij ontvangst van de bevestiging. De saldo rekening moet uiterlijk 30 dagen voor vertrek vereffend worden. In geval van late boeking (minder dan 45 dagen) is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd.

4.2 / Laattijdige of niet betaling

 • a. Boekingen 45 dagen of meer voor afreis
  Bij niet of onvolledige betaling van de reis op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:
  - conventionele interesten van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag
  - een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde bedrag
  - indien een rekening niet volledig is betaald op de vervaldag heeft
  Hobo Reizen het recht om de reis na ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 6 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van het recht van Hobo Reizen om bijkomende schadevergoeding en interesten te vorderen. De eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de aangerekende vergoeding worden verrekend
 • b. Boekingen minder dan 45 dagen voor afreis. Bij gebreke van onmiddellijke betaling van de volledige reissom heeft Hobo Reizen het recht om de reis van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 6 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van het recht van Hobo reizen om bijkomende schadevergoeding en interesten te vorderen.

ARTIKEL 5: FORMALITEITEN

5.1 / De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake te vervullen formaliteiten die hem in de brochure/website worden meegedeeld.

5.2 / De reiziger dient zelf te zorgen voor de nodige documenten (geldig internationaal paspoort, pasfoto’s, ...) en is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de concrete en correcte inlichtingen die vereist zijn voor zijn rondreis aan de officiële instanties en de reisorganisator.

5.3 / De reiziger die de pakketreisovereenkomst afsluit moet aan de reisorganisator alle nuttige inlichtingen (persoonlijke, administratieve, medische en fysische) verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

5.4 / Reizigers die een andere nationaliteit hebben dan de Belgische dienen zich tot hun ambassade/consulaat te wenden.

5.5 / Ook voor kinderen is een eigen internationaal paspoort met geldigheidsduur tot zes maanden na terugkeer verplicht voor alle reizen vermeld in de brochure/website. Inschrijven in het paspoort van de ouders is niet voldoende. Ouders die met kinderen jonger dan 18 jaar naar Zuid-Afrika, Namibie en Botswana reizen, moeten een kopie van het meertalig geboortecertificaat van het kind in het Engels, verkrijgbaar bij de gemeente, bij zich hebben. Voor kinderen jonger dan 12 jaar die reizen naar Zuid-Afrika, Namibie en Botswana geldt de kids-ID als alternatief voor het meertalig geboortecertificaat. Ouders die met hun kinderen naar Tanzania reizen moeten bij de gemeente het document ‘samenstelling van het gezin’ opvragen en bijvoegen bij de aanvraag samen met een ‘parental declaration’.

5.6 / Een visum is een apart document, kleefbriefje of stempel in het paspoort van reizigers uit bepaalde landen en gedurende bepaalde periodes, om naar of dat land te reizen. De voorschriften kunnen ten allen tijde veranderen. Als visa geweigerd worden door de ambassade zijn we niet aansprakelijk.

5.7 / Voor alle rondreizen vermeld in de brochure/website is een internationaal paspoort, geldig tot zes maanden na terugkeer, verplicht. Per bezocht land zijn er minstens twee blanco pagina’s vereist.

5.8 / De kosten voor het visum zijn voor rekening van de reiziger.

5.9 / Medische voorzieningen en gezondheidszorg. Voor een aantal bestemmingen vermeld in deze brochure/website is het voor de reiziger noodzakelijk op medisch vlak voorzorgsmaatregelen te nemen. Gezien medisch advies over deze bestemmingen regelmatig wijzigt, dient de reiziger een bevoegd
arts te raadplegen en met hem/haar de nodige voorzorgen te treffen. Wij raden u ten zeerste aan te overleggen met uw arts of bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen over de nodige inentingen en u over andere voorzorgsmaatregelen te informeren.

5.10 / Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hartaandoeningen, astma, ...) moeten bij de inschrijving gemeld worden aan de reisorganisator.

ARTIKEL 6: BAGAGE

6.1 / Geen gevaarlijke voorwerpen, scherpe voorwerpen of vloeistoffen in de handbagage.

6.2 / Bij het vaststellen van verlies, beschadiging of laattijdige aflevering van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage (lost luggage) van de luchthaven een ‘property irregularity report’ invullen alvorens de luchthaven te verlaten. Zonder dit document heb je geen bewijs van aangifte en kan je de bagage niet recupereren en/of een schadevergoeding bekomen voor eventuele schade. Voor de intercontinentale lijnvluchten en rondreizen is één stuk bagage van maximum 20 kg en één stuk handbagage van maximum 5 kg volgens de geldende afmetingen toegelaten tenzij anders gemeld. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. Voor bepaalde binnenlandse vluchten op onze rondreizen is het aantal kg beperkt.

ARTIKEL 7: DIENSTREGELING

7.1 / Alle intercontinentale vluchten worden enkel verzorgd met lijnvluchten. De luchtvaartmaatschappij, -route en schema vermeld bij de programmabeschrijving zijn slechts indicatief en steeds onder voorbehoud. Hobo Reizen behoudt steeds het recht een andere luchtvaartmaatschappij met een andere route of vluchtschema te voorzien. Ook kan een bus transfer naar een Europese luchthaven, vanwaar de intercontinentale vlucht vertrekt en/of aankomt, worden ingelegd en dit zonder dat enige financiële schadevergoeding kan worden geëist.

7.2 / Vertragingen, annuleringen, overboekingen
Bij vertraging of overboeking of annulering van een vlucht gelden de bepalingen van de ‘Europese Verordening over Vergoedingsstelsels’ opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen, die de conventie van Montreal hebben goedgekeurd en indien het vervoer gebeurt tussen landen die het verdrag van Montreal hebben onderschreven. Voor het andere vervoer blijven de limieten van aansprakelijkheid van de conventie van Warschau en het aanvullende protocol van Den Haag gelden.

ARTIKEL 8: ANNULERING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST DOOR DE REIZIGER

8.1 / De annulering moet door de reiziger per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan Hobo Reizen worden medegedeeld, met aanduiding van de bestelde reis.

8.2 / De annuleringskosten worden berekend op de reissom exclusief de administratiekost, de premie voor de annulerings- en reis en bijstandsverzekering.

8.3 / De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum, waarop de reisorganisator de schriftelijke melding van annulering heeft ontvangen. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag van 9 uur tot 18 uur). Annuleringen buiten deze tijdsperiode worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Alle bedragen vermeld onder punt 8.4 zijn aangeduid per persoon.

8.4 / Annuleringskosten: tot 70 dagen voor de afreis dag: 30% van de reissom; van 70 dagen tot en met 43 dagen voor de afreis: 50 % van de reissom; van 42 dagen tot en met 31 dagen voor de afreis: 75% van de reissom; van 30 dagen tot afwezigheid bij vertrek: 100% van de reissom.

ARTIKEL 9: KAMERS

9.1 / Wij bieden onze reizigers de mogelijkheid in te schrijven in een single kamer met de speciale aanvraag tot dubbele kamer te delen. De aanvraag kan slechts worden bevestigd indien een tweede persoon van hetzelfde geslacht zich inschrijft met dezelfde aanvraag, zoniet blijft men ingeschreven op basis van een single kamer. Een bevestigde dubbele kamer te delen kan automatisch terug een single kamer worden, indien de persoon die de kamer deelde zijn reis annuleert. De kosten voor de single kamer zijn dan voor rekening van de reiziger die aan de reis deelneemt. Single kamers zijn beperkt tot 5 per reis. Onder een 3-persoonskamer of triple wordt een tweepersoonskamer verstaan waarin een derde bed wordt bijgeplaatst. Dikwijls is dit een opvouwbaar bed dat niet de kwaliteit biedt van een bed dat vast in de kamer staat. In sommige kamers wordt de ruimte hierdoor beperkter. De prijzen voor dat kamertype kunnen op verzoek verkregen worden.

ARTIKEL 10: REISDOCUMENTEN, REISDUUR EN PROGRAMMA

10.1 / De tickets voor de lijnvluchten worden ter beschikking gesteld op de luchthaven.

10.2 / Deelnemers dienen de groep te vervoegen op het afgesproken tijdstip en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet tijdig aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten ten gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep zijn niet terug betaalbaar.

10.3 / De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

10.4 / Onder reisduur wordt verstaan het aantal kalenderdagen. De dag van heen- en terugreis zijn in de vermelde reisduur inbegrepen en worden steeds beschouwd als reisdagen.

10.5 / Bij de hotels, resorts en lodges wordt de kwalificatie vermeldt die geldt in het betreffende land, indien van toepassing. De kwalificaties kunnen sterk uiteenlopen naargelang het land of het continent en zijn niet altijd vergelijkbaar met onze westerse normen en kwaliteitseisen.

10.6 / Verlengingen zijn steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Bij een vroegere afreisdatum of latere retourvlucht kan een supplement verbonden zijn op basis van beschikbaarheid bij reservatie.

ARTIKEL 11: DE REISLEIDER

11.1 / De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met het verloop van de reis, de veiligheid, het groepsgebeuren en de conditie dienen te volgen.

11.2 / De reiziger wordt geacht zich te gedragen op een manier die geen hinder en overlast oplevert voor de andere reizigers en die een goede uitvoering van de reis bemoeilijkt.

11.3 / De reiziger dient over de juiste ingesteldheid en conditie te beschikken om de reis te ondernemen. Indien een reiziger door een ernstige niet naleving van bovenstaande richtlijnen dit contract niet respecteert kan na overleg tussen reisleider en reisorganisator Hobo Reizen en eventueel andere dienstverleners een reiziger van verdere deelneming worden uitgesloten en zelfs naar de plaats van vertrek worden teruggestuurd zonder aanspraak te kunnen maken op terugbetaling van de gehele of een gedeelte van de reissom of op een schadevergoeding.

ARTIKEL 12: WIJZIGINGEN TIJDENS DE REIS

12.1 / De lokale omstandigheden, de bijzondere bestemmingen en het specifieke karakter van de reizen kunnen met zich meebrengen dat tijdens de reis passende en kosteloze alternatieven in het reisprogramma moeten worden aangebracht.
12.2 / Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator zal Hobo Reizen via de reisleider de uiteindelijke beslissing kunnen nemen om een passend alternatief aan te bieden.
12.3 / De bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de brochure/website is aangegeven. De reisorganisator zal de reiziger passende alternatieven aanbieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand houden.

ARTIKEL 13: AARD VAN DE REIS

13.1 / De reiziger bevestigt op de hoogte te zijn van het specifieke karakter van de reis met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en/of mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van, plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

13.2 / De reiziger zal zijn arts op de hoogte brengen van het specifieke karakter van zijn gekozen reis. Mocht het nodig zijn kan de reiziger onder gesloten omslag medische gegevens aan de reisleider afgeven. De reisleider opent de omslag alleen in situaties waarin het nuttig of noodzakelijk is. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen.

13.3 / In bepaalde landen kan de veiligheid ter plaatse mogelijk in gevaar gebracht worden door plaatselijke onvoorziene omstandigheden. Door wisselende politieke situaties en/of plaatselijke niet te voorziene acties van lokale groeperingen zou het kunnen dat de veiligheid van de reiziger in het gedrang zou kunnen komen en/of zijn bezittingen op dat ogenblik worden afgenomen.

13.4 / Andersvaliden moeten ongeacht de aard van hun handicap de reisorganisator bij reservatie alle gegevens verstrekken om de reisorganisator toe te laten de nodige maatregelen te treffen. Alle kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan het niet nakomen van deze verplichting kunnen verhaald worden op de reiziger.

ARTIKEL 14: KLACHTENREGELING

14.1 / De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, Hobo Reizen onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst. Indien de klacht enkel na de vakantie wordt ingediend kunnen de feiten niet altijd meer vastgesteld worden en kan het recht tot compensatie vervallen. Werd de klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, moet de reiziger uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst Hobo Reizen per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een officiële klacht indienen.

14.2 / Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te worden voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aanmerking worden genomen.

14.3 / Voor geschillen heeft de reiziger de keuze het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Reizen of de rechtbank. Voor geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

ARTIKEL 15: WIJZIGING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST

15.1 / De reisorganisator houdt zich het recht voor om onbeduidende veranderingen aan de pakketreisovereenkomsten aan te brengen. De reisorganisator zal de klant hiervan op de hoogte brengen, dit via een duurzame gegevensdrager.

15.2 / Wijzigingen door de reiziger aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling van kosten naast de eventuele prijsaanpassing.

15.3 / Naam correctie, naamswijziging, overdracht

 • a. Tot en met 45 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten, die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of reserveringen verhoogd met 25 euro per dossier.
 • b. Vanaf 44 dagen tot en met 8 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of reserveringen verhoogd met 50 euro per dossier.
 • c. vanaf 7 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of reserveringen verhoogd met 100 euro per dossier.

15.4 / Het staat de reiziger vrij niet aan bepaalde excursies en activiteiten deel te nemen die inbegrepen zijn in het totaalpakket. Er kan in dat geval geen aanspraak worden gemaakt op enige terugbetaling van een gedeelte van de betaalde reissom.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

16.1 / De aansprakelijkheid wordt geregeld door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator (indien van toepassing) is niet betrokken in geval van overmacht, een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen of situaties zoals opgesomd in artikel 50 van
de wet van 21 november 2017.

16.2 / De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren op het ogenblik van de publicatie. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator worden meegedeeld.

16.3 / De prestaties van de reisorganisator Hobo Reizen nemen een aan-
vang op de luchthaven van vertrek en eindigen op de luchthaven na de terugvlucht bij vliegtuigreizen, respectievelijk de op- en afstapplaats bij andere vervoermiddelen.

16.4 / In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening nr. 2111/2005 is de reisorganisator verplicht u te informeren over het bestaan van een lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst. Deze kan bekeken worden op http://air-ban.europa.eu.

16.5 / In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening
nr. 2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van
de exploiterende luchtvaarmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het ogenblik van de boeking wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de
vlucht zal uitvoeren. De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt u meegedeeld bij de voorreisvergadering. Indien zich naderhand wijzigingen voordoen zal men u zo snel mogelijk informeren en in
elk geval voor de check-in of, als er bij het overstappen op een aansluitende
vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen.

16.6 / De vluchten worden in regel uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappijen Aerolineas Argentinas, Air Canada, Air Europa, Air France, Air Madagascar, Air Namibia, All Nippon Air, Avianca, Brussels Airlines, British Airways, China Airlines, Delta, Emirates, Garuda Indonesia, Iberia, Jetairways, KLM, Korea Air, Latam, Lufthansa, Malaysian Airlines, Miat, Quantas, Qatar Airways, Singapore Airlines, South African Airways, Swiss Air, Thai Airways, Turkish Airlines, United Airlines. Deze lijst is niet limitatief.

16.7 / De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het goede verloop van de excursies die de reiziger op bijvoorbeeld vrije uren of dagen bij derden en op eigen houtje bestelt en die dus niet in het programma zijn inbegrepen of voorzien.

16.8 / Hobo Reizen noch reisleider zijn aansprakelijk voor een eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de plaatselijke wetten en voorschriften van een
land of streek.

16.9 / De reiziger zorgt ervoor dat hij een reisbijstandsverzekering heeft afgesloten aangepast aan zijn persoon en de gekozen reis.

ARTIKEL 17: MINIMUM AANTAL DEELNEMERS

Het minimum aantal deelnemers op elke reis is vastgesteld op acht betalende reizigers. Indien dit minimum niet wordt gehaald behoudt Hobo reizen zich het recht voor de reis te annuleren tot 15 kalenderdagen voor
de vertrekdatum. In dergelijk geval kan de reiziger geen aanspraak maken op schadeloosstelling.

ARTIKEL 18: PRIJZEN BROCHURE/WEBSITE

Van zodra de nieuwe website 2024 -2025 online staat, vervallen de prijzen van 2023-2024.

ARTIKEL 19: AANVAARDING

Door inschrijving op een reis van deze brochure/website verklaart de reiziger zich akkoord met de voormelde algemene en bijzondere reisvoorwaarden en bevestigt hij ook deze ontvangen te hebben voorafgaandelijk aan het opstellen van de reisovereenkomst.

Algemene reisvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie Reizen (Europareizen)

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 6 oktober 2023 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

ARTIKEL 2: INFORMATIE VAN DE ORGANISATOR EN DOORVERKOPER VOOR DE SLUITING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST

2.1 / De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
 • 1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
  • a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
  • b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
  • c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
  • d) de verstrekte maaltijden;
  • e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
  • f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
  • g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
  • h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
 • 2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
 • 3° de betalingsmodaliteiten;
 • 4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
 • 6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
 • 7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2 / De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3 / De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

ARTIKEL 3: INFORMATIE DOOR DE REIZIGER

3.1 / De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 / Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 4: DE PAKKETREISOVEREENKOMST

4.1. Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf. Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2 / De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

 • 1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
 • 2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
 • 3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
 • 4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
 • 5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
 • 6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
 • 7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
 • 8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
 • 9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3 / Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

 • 1° de nodige ontvangstbewijzen
 • 2° de vouchers en vervoerbewijzen
 • 3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

ARTIKEL 5: DE PRIJS

5.1 / Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend. Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

 • 1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
 • 2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
 • 3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2 / Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3 / Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4 / In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

ARTIKEL 6: BETALING VAN DE REISSOM

6.1 / Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 / Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3 / Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

ARTIKEL 7: OVERDRAAGBAARHEID VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST

7.1 / De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

 • 1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
 • 2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2 / Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

ARTIKEL 8: ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

ARTIKEL 9: WIJZIGING DOOR DE ORGANISATOR VOOR DE AFREIS

9.1 / De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

 • 1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
 • 2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
 • 3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2 / Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

 • 1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
 • 2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
 • 3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
 • 4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
 • 5° n voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3 / Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4 / Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

ARTIKEL 10: OPZEGGING DOOR DE ORGANISATOR VOOR AFREIS

10.1 / De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

 • 1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
  • a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
  • b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
  • c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
 • 2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2 / In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

ARTIKEL 11: OPZEGGING DOOR DE REIZIGER

11.1 / De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2 / De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3 / De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

ARTIKEL 12: NON–CONFORMITEIT TIJDENS DE REIS

12.1 / De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
12.2 / Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

 • 1° onmogelijk is, of
 • 2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten. Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3 / Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4 / Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit. Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe. De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5 / Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6 / Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7 / De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8 / De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9 / De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator dor.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR EN DE PROFESSIONEEL

14.1 / De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2 / Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

ARTIKEL 15: PRIJSVERMINDERING EN SCHADEVERGOEDING

15.1 / De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2 / De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3 / De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

 • 1° de reiziger;
 • 2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
 • 3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

ARTIKEL 16: VERPLICHTING TOT BIJSTAND

16.1 / De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

 • 1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
 • 2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2 / Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

ARTIKEL 17: KLACHTENREGELING

17.1 / Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2 / Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3 / Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

ARTIKEL 18: VERZOENINGSPROCEDURE

18.1 / Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2 / Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3 / Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

18.4 / Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5 / Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

ARTIKEL 19: ARBITRAGE OF RECHTBANK

19.1 / Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2 / De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3 / De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geeiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4 / Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5 / Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12u); fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere voorwaarden HOBO Reizen (Europareizen)

ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED

1.1 / Deze bijzondere reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 6 oktober 2023 op pakketreisovereenkomsten worden geboekt bij Hobo reizen en zijn ter aanvulling van de algemene voorwaarden.

1.2 / Een boeking kan enkel gebeuren door een handelingsbekwame, meerderjarige persoon. Door de aard van de rondreizen kunnen wij geen boekingen aanvaarden van minderjarige personen. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de rondreizen als niet-begeleide minderjarige(n). De boeking zal pas rechtsgeldig tot stand gekomen zijn indien aan al deze voorwaarden is voldaan. Elke bevestiging van boeking door Hobo reizen gebeurt onder opschortende voorwaarde van het ontvangen van de toestemming vanwege de aanbieder van de accommodatie en vluchten.

ARTIKEL 2: DE PRIJS

2.1 / De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is, behoudens kennelijke materiële vergissing, vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen behalve deze die ingevolge lokale reglementeringen enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.

2.2 / De prijs en toeslagen zijn aangeduid per persoon.

2.3 / De prijzen bevatten:

 • a. de lijnvlucht in economy klasse (groepsklasse) heen en terug van de reizigers en hun bagage (20kg tenzij anders vermeld) en de bagagehandeling.
 • b. de binnenlandse en internationale brandstof- en luchthaventaksen zoals gekend op 6 oktober 2023, tenzij anders vermeld.
 • c. het vervoer ter plaatse per vliegtuig, trein, boot of privébus zoals beschreven in het programma.
 • d. het verblijf in een hotelkamer.
 • e. alle ingangsgelden, diensten, taksen zoals beschreven in het programma.
 • f. de diensten van de reisbegeleider.
 • g. alle fooien voor chauffeurs, lokale gidsen tijdens de ganse rondreis.
 • h. de bijdrage voor de verzekering financieel onvermogen en professionele aansprakelijkheid.
 • i. BTW volgens de correcte aanslagvoeten

2.4 / Niet inbegrepen zijn:

 • a. kosten voor reispaspoort, visum, inentingen, annulerings- en reisbijstandsverzekering en andere formaliteiten.
 • b. alle persoonlijke uitgaven zoals dranken, fooien en souvenirs.
 • c. de niet vermelde maaltijden
 • d. het vervoer heen en terug tussen de woonplaats en de luchthaven.
 • e. de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.

ARTIKEL 3: SAMENSTELLING VAN DE PRIJS

3.1 / De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing bepaald in artikel 5 van de Algemene reisvoorwaarden en in artikel 3 van de Bijzondere reisvoorwaarden.

3.2 / Verblijf en andere diensten in het buitenland
De prijzen van het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden berekend volgens de tarieven en wisselkoersen zoals geldig op 6 oktober 2023. Het kan voorkomen dat een land na de afsluitingsdatum van de prijsberekening van deze brochure/website een extra taks (bijvoorbeeld BTW op hotelovernachtingen) of heffing (vergoeding om het land binnen te komen) invoert. Verhogingen van de heffingen en/of taksen na deze datum worden netto bij de reissom gevoegd.

3.3 / Vervoer per vliegtuig
De prijs voor het vervoer per vliegtuig naar de bestemming en de andere vluchten in het pakket zijn berekend volgens de tarieven zoals geldig op 6 oktober 2023, met inbegrip van de op dat ogenblik gekende luchthaventaksen en brandstoftoeslagen. De door de luchtvaartmaatschappijen na deze datum meegedeelde verhogingen van brandstoftoeslagen en/of luchthaventaksen worden netto bij de reissom gevoegd.

3.4 / Zo de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder vergoeding verbreken. In dat geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.

ARTIKEL 4: BETALING VAN DE REISSOM

4.1 / Voorschot
Het voorschot bedoelt in artikel 6 van de Algemene voorwaarden is afhankelijk van het tijdstip en de aard van de boeking. In geval van boeking tot 45 dagen voor de afreis: 30% van de reissom bij ontvangst van de bevestiging. De saldo rekening moet uiterlijk 30 dagen voor vertrek vereffend worden. In geval van late boeking (minder dan 45 dagen) is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd.

4.2 / Laattijdige of niet betaling

 • a. Boekingen 45 dagen of meer voor afreis
  Bij niet of onvolledige betaling van de reis op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:
  - conventionele interesten van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag
  - een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde bedrag
  - indien een rekening niet volledig is betaald op de vervaldag heeft Hobo Reizen het recht om de reis na ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 6 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van het recht van Hobo Reizen om bijkomende schadevergoeding en interesten te vorderen. De eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de aangerekende vergoeding worden verrekend
  - Boekingen minder dan 45 dagen voor afreis. Bij gebreke van onmiddellijke betaling van de volledige reissom heeft Hobo Reizen het recht om de reis van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 6 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van het recht van Hobo reizen om bijkomende schadevergoeding en interesten te vorderen.

   

ARTIKEL 5: FORMALITEITEN

5.1 / De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake te vervullen formaliteiten die hem in de brochure/website worden meegedeeld.

5.2 / De reiziger dient zelf te zorgen voor de nodige documenten (geldig internationaal paspoort, identiteitskaart, pasfoto’s, ...) en is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de concrete en correcte inlichtingen die vereist zijn voor zijn rondreis aan de officiele instanties en de reisorganisator.

5.3 / De reiziger die de pakketreisovereenkomst afsluit moet aan de reisorganisator alle nuttige inlichtingen (persoonlijke, administratieve, medische en fysische) verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

5.4 / Reizigers die een andere nationaliteit hebben dan de Belgische dienen zich tot hun ambassade/consulaat te wenden.

5.5 / Ook voor kinderen is een eigen internationaal paspoort met geldigheidsduur tot zes maanden na terugkeer verplicht voor alle reizen vermeld in de brochure/website. Inschrijven in het paspoort van de ouders is niet voldoende.

5.6 / Een visum is een apart document, kleefbriefje of stempel in het paspoort van reizigers uit bepaalde landen en gedurende bepaalde periodes, om naar of dat land te reizen. De voorschriften kunnen ten allen tijde veranderen. Als visa geweigerd worden door de ambassade zijn we niet aansprakelijk.

5.7 / Voor alle rondreizen vermeld in de brochure/website is een internationaal paspoort, geldig tot zes maanden na terugkeer, verplicht of een identiteitskaart. Per bezocht land zijn er minstens twee blanco pagina’s vereist in het internationaal paspoort.

5.8 / De kosten voor het visum zijn voor rekening van de reiziger.

5.9 / Medische voorzieningen en gezondheidszorg. Voor een aantal bestemmingen vermeld in deze brochure/website is het voor de reiziger noodzakelijk op medisch vlak voorzorgsmaatregelen te nemen. Gezien medisch advies over deze bestemmingen regelmatig wijzigt, dient de reiziger een bevoegd arts te raadplegen en met hem/haar de nodige voorzorgen te treffen.

5.10 / Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijvoorbeeld suikerziekte, hartaandoeningen, astma, ...) moeten bij de inschrijving gemeld worden aan de reisorganisator.

ARTIKEL 6: BAGAGE

6.1 / Geen gevaarlijke voorwerpen , scherpe voorwerpen of vloeistoffen in de handbagage.

6.2 / Bij het vaststellen van verlies, beschadiging of laattijdige aflevering van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage (lost luggage) van de luchthaven een ‘property irregularity report’ invullen alvorens de luchthaven te verlaten. Zonder dit document heb je geen bewijs van aangifte en kan je de bagage niet recupereren en/of een schadevergoeding bekomen voor eventuele schade. Voor de intercontinentale lijnvluchten en rondreizen is één stuk bagage van maximum 20 kg en één stuk handbagage van maximum 5 kg volgens de geldende afmetingen toegelaten tenzij anders gemeld. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

ARTIKEL 7: DIENSTREGELING

7.1 / Alle vluchten worden enkel verzorgd met lijnvluchten. De luchtvaartmaatschappij, -route en schema vermeld bij de programmabeschrijving zijn slechts indicatief en steeds onder voorbehoud. Hobo Reizen behoudt steeds het recht een andere luchtvaartmaatschappij met een andere route of vluchtschema te voorzien. Ook kan een bus transfer naar een Europese luchthaven, vanwaar de vlucht vertrekt en/of aankomt, worden ingelegd en dit zonder dat enige financiële schadevergoeding kan worden geëist.

7.2 / Vertragingen, annuleringen, overboekingenBij vertraging of overboeking of annulering van een vlucht gelden de bepalingen van de ‘Europese Verordening over Vergoedingsstelsels’ opgelegd aan de luchtvaartmaatschappijen, die de conventievan Montreal hebben goedgekeurd en indien het vervoer gebeurt tussen landen die het verdrag van Montreal hebben onderschreven. Voor het andere vervoer blijven de limieten van aansprakelijkheid van de conventie van Warschau en het aanvullende protocol van Den Haag gelden.

ARTIKEL 8: ANNULERING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST DOOR DE REIZIGER

8.1 / De annulering moet door de reiziger per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan Hobo Reizen worden medegedeeld, met aanduiding van de bestelde reis.

8.2 / De annuleringskosten worden berekend op de reissom exclusief de administratiekost, de premie voor de annulerings- en reis en bijstandsverzekering.

8.3 / De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum, waarop de reisorganisator de schriftelijke melding van annulering heeft ontvangen. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag van 9 uur tot 18 uur). Annuleringen buiten deze tijdsperiode worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Alle bedragen vermeld onder punt 8.4 zijn aangeduid per persoon.

8.4 / Annuleringskosten: tot 70 dagen voor de afreis dag: 30% van de reissom; van 70 dagen tot en met 43 dagen voor de afreis: 50 % van de reissom; van 42 dagen tot en met 31 dagen voor de afreis: 75% van de reissom; van 30 dagen tot afwezigheid bij vertrek: 100% van de reissom.

ARTIKEL 9: KAMERS

9.1 / Wij bieden onze reizigers de mogelijkheid in te schrijven in een single kamer met de speciale aanvraag tot dubbele kamer te delen. De aanvraag kan slechts worden bevestigd indien een tweede persoon van hetzelfde geslacht zich inschrijft met dezelfde aanvraag, zoniet blijft men ingeschreven op basis van een single kamer. Een bevestigde dubbele kamer te delen kan automatisch terug een single kamer worden, indien de persoon die de kamer deelde zijn reis annuleert. De kosten voor de single kamer zijn dan voor rekening van de reiziger die aan de reis deelneemt. Single kamers zijn beperkt tot 5 per reis. Onder een 3-persoonskamer of triple wordt een tweepersoonskamer verstaan waarin een derde bed wordt bijgeplaatst. Dikwijls is dit een opvouwbaar bed dat niet de kwaliteit biedt van een bed dat vast in de kamer staat. In sommige kamers wordt de ruimte hierdoor beperkter. De prijzen voor dat kamertype kunnen op verzoek verkregen worden.

ARTIKEL 10: REISDOCUMENTEN, REISDUUR EN PROGRAMMA

10.1 / De tickets voor de lijnvluchten worden ter beschikking gesteld op de luchthaven.

10.2 / Deelnemers dienen de groep te vervoegen op het afgesproken tijdstip en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet tijdig aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten ten gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep zijn niet terug betaalbaar.

10.3 / De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

10.4 / Onder reisduur wordt verstaan het aantal kalenderdagen. De dag van heen- en terugreis zijn in de vermelde reisduur inbegrepen en worden steeds beschouwd als reisdagen.

10.5 / Bij de hotels wordt de kwalificatie vermeldt die geldt in het betreffende land, indien van toepassing. De kwalificaties kunnen sterk uiteenlopen naargelang het land en zijn niet altijd vergelijkbaar.

10.6 / Verlengingen zijn steeds op aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Bij een vroegere afreisdatum of latere retourvlucht kan een supplement verbonden zijn op basis van beschikbaarheid bij reservatie.

ARTIKEL 11: DE REISLEIDER

11.1 / De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met het verloop van de reis, de veiligheid, het groepsgebeuren en de conditie dienen te volgen.

11.2 / De reiziger wordt geacht zich te gedragen op een manier die geen hinder en overlast oplevert voor de andere reizigers en die een goede uitvoering van de reis bemoeilijkt.

11.3 / De reiziger dient over de juiste ingesteldheid en conditie te beschikken om de reis te ondernemen. Indien een reiziger door een ernstige niet naleving van bovenstaande richtlijnen dit contract niet respecteert kan na overleg tussen reisleider en reisorganisator Hobo Reizen en eventueel andere dienstverleners een reiziger van verdere deelneming worden uitgesloten en zelfs naar de plaats van vertrek worden teruggestuurd zonder aanspraak te kunnen maken op terugbetaling van de gehele of een gedeelte van de reissom of op een schadevergoeding.

ARTIKEL 12: WIJZIGINGEN TIJDENS DE REIS

12.1 / De lokale omstandigheden, de bijzondere bestemmingen en het specifieke karakter van de reizen kunnen met zich meebrengen dat tijdens de reis passende en kosteloze alternatieven in het reisprogramma moeten worden aangebracht.

12.2 / Wanneer er zich tijdens de reis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator zal Hobo Reizen via de reisleider de uiteindelijke beslissing kunnen nemen om een passend alternatief aan te bieden.

12.3 / De bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de brochure/website is aangegeven. De reisorganisator zal de reiziger passende alternatieven aanbieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand houden.

ARTIKEL 13: AARD VAN DE REIS

13.1 / De reiziger bevestigt op de hoogte te zijn van het specifieke karakter van de reis met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en/of mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van, plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

13.2 / Mocht het nodig zijn kan de reiziger onder gesloten omslag medische gegevens aan de reisleider afgeven. De reisleider opent de omslag alleen in situaties waarin het nuttig of noodzakelijk is. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen.

13.3 / In bepaalde landen kan de veiligheid ter plaatse mogelijk in gevaar gebracht worden door plaatselijke onvoorziene omstandigheden. Door wisselende politieke situaties en/of plaatselijke niet te voorziene acties van lokale groeperingen zou het kunnen dat de veiligheid van de reiziger in het gedrang zou kunnen komen en/of zijn bezittingen op dat ogenblik worden afgenomen.

13.4 / Andersvaliden moeten ongeacht de aard van hun handicap de reisorganisator bij reservatie alle gegevens verstrekken om de reisorganisator toe te laten de nodige maatregelen te treffen. Alle kosten die rechtstreeks verbonden zijn aan het niet nakomen van deze verplichting kunnen verhaald worden op de reiziger.

ARTIKEL 14: KLACHTENREGELING

14.1 / De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, Hobo Reizen onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst. Indien de klacht enkel na de vakantie wordt ingediend kunnen de feiten niet altijd meer vastgesteld worden en kan het recht tot compensatie vervallen. Werd de klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, moet de reiziger uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst Hobo Reizen per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een officiële klacht indienen.

14.2 / Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te worden voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aanmerking worden genomen.

14.3 / Voor geschillen heeft de reiziger de keuze het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Reizen of de rechtbank. Voor geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden is alleen de rechtbank van Leuven bevoegd. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

ARTIKEL 15: WIJZIGING VAN DE PAKKETREISOVEREENKOMST

15.1 / De reisorganisator houdt zich het recht voor om onbeduidende veranderingen aan de pakketreisovereenkomsten aan te brengen. De reisorganisator zal de klant hiervan op de hoogte brengen, dit via een duurzame gegevensdrager.

15.2 / Wijzigingen door de reiziger aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling van kosten naast de eventuele prijsaanpassing.

15.3 / Naam correctie, naamswijziging, overdracht

 • a. Tot en met 45 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten, die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of reserveringen verhoogd met 25 euro per dossier.
 • b. Vanaf 44 dagen tot en met 8 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of reserveringen verhoogd met 50 euro per dossier.
 • c. vanaf 7 dagen voor de afreis dag: de door de luchtvaartmaatschappij en andere leveranciers aangerekende kosten die kunnen variëren van de administratiekosten tot de volledige prijs van het ticket en/of reserveringen verhoogd met 100 euro per dossier.

15.4 / Het staat de reiziger vrij niet aan bepaalde excursies en activiteiten deel te nemen die inbegrepen zijn in het totaalpakket. Er kan in dat geval geen aanspraak worden gemaakt op enige terugbetaling van een gedeelte van de betaalde reissom.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

16.1 / De aansprakelijkheid wordt geregeld door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator (indien van toepassing) is niet betrokken in geval van overmacht, een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen of situaties zoals opgesomd in artikel 50 van de wet van 21 november 2017.

16.2 / De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren op het ogenblik van de publicatie. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator worden meegedeeld.

16.3 / De prestaties van de reisorganisator Hobo Reizen nemen een aanvang op de luchthaven van vertrek en eindigen op de luchthaven na de terugvlucht bij vliegtuigreizen, respectievelijk de op- en afstapplaats bij andere vervoermiddelen.

16.4 / In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening nr. 2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaarmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het ogenblik van de boeking wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de vlucht zal uitvoeren. De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt u meegedeeld bij de voorreisvergadering. Indien zich naderhand wijzigingen voordoen zal men u zo snel mogelijk informeren en in elk geval voor de check-in of, als er bij het overstappen op een aansluitende vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen.

16.6 / De vluchten worden in regel uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappijen SN Brussels Airlines, TAP, Turkish Airlines, SAS, TUI, ... . Deze lijst is niet limitatief.

16.7 / De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het goede verloop van de excursies die de reiziger op bijvoorbeeld vrije uren of dagen bij derden en op eigen houtje bestelt en die dus niet in het programma zijn inbegrepen of voorzien.

16.8 / Hobo Reizen noch reisleider zijn aansprakelijk voor een eventuele aanhouding door politie en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de plaatselijke wetten en voorschriften van een land of streek.

16.9 / De reiziger zorgt ervoor dat hij een reisbijstandsverzekering heeft afgesloten aangepast aan zijn persoon en de gekozen reis.

ARTIKEL 17: MINIMUM AANTAL DEELNEMERS

Het minimum aantal deelnemers op elke reis is vastgesteld op acht betalende reizigers. Indien dit minimum niet wordt gehaald behoudt Hobo reizen zich het recht voor de reis te annuleren tot 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum. In dergelijk geval kan de reiziger geen aanspraak maken op schadeloosstelling.

ARTIKEL 18: PRIJZEN BROCHURE/WEBSITE

Van zodra de nieuwe website 2024-2025 online staat, vervallen de prijzen van 2023-2024.

ARTIKEL 19: AANVAARDING

Door inschrijving op een reis van deze brochure/website verklaart de reiziger zich akkoord met de voormelde algemene en bijzondere reisvoorwaarden en bevestigt hij ook deze ontvangen te hebben voorafgaandelijk aan het opstellen van de reisovereenkomst.